8. Thoir mo shoraidh thar Ghunnaidh -
Traditional featuring the Gunna Sound Ceilidh Band

 

English Translation

Original Gaelic

Thoir mo shoraidh thar Ghunnaidh
Gu Muile nam mòr-bheann.

Hug òrann o-rò hù-bha hò,
Mo nighean donn bhòidheach.
Hug òrann ò-ro hù-bha hò.

Far an cluinnear a’ chuthag
Air gach bruthach ro Bhealltainn.

Chì mi ’m bàta ’s i tighinn
Is Iain ga seòladh.

Stiùir dìreach i Iain
Cùm tioram i Dhòmhnaill.

’S i an ciste chaoil chumhaing
Air a dùnadh ’s a gròbadh.

’S truagh nach robh mi san fhiabhras
Mun do chuir mi riamh eòlas.

 

Hug óireann o ró hu bha hó,
My beautiful, brown haired girl,
hug óireann ó ro hú bha hó.

Take my farewell across Gunna Sound to Mull of the high mountains,

Hug óireann o ró hu bha hó . . .

Where the cuckoo is heard on every brae before Beltane

Hug óireann o ró hu bha hó . . .

I see the boat coming, with John steering her.

Hug óireann o ró hu bha hó . . .

Keep her steady, lain, keep her dry, Donald.

Hug óireann o ró hu bha hó . . .

She lies in a narrow coffin, closed over and sealed.

Hug óireann o ró hu bha hó . . .

I wish I had succumbed to the fever before I ever made your acquaintance.

Hug óireann o ró hú bha hó . . .

 

 

 

 

Return Home

Man looking to horizon Marach album artwork
Ship from Stuart Jacksons debut Gaelic Album Marach
marach album logo
clachan music logo

ABOUT US

Clachan music support Gaelic musicians from the West Coast of Scotland to promote their work to a global audience.

CONTACT US

Clachan Music, 3 Fletcher Place, Portree IV51 9BQ

Ship from Stuart Jacksons debut Gaelic Album Marach
marach album logo
clachan music logo
Man looking to horizon Marach album artwork
Ship from Stuart Jacksons debut Gaelic Album Marach
marach album logo
clachan music logo
Man looking to horizon Marach album artwork
Ship from Stuart Jacksons debut Gaelic Album Marach
marach album logo
clachan music logo