7. Och nan och tha mi fo mhulad - Mairi MacIver

Map Western isles Gaelic Song graphic

English Translation

Original Gaelic

Och nan och, I am very sad,
Conversation is difficult for me.
I must suffer with this hardship
That I cannot stay near you.

I am here now, very forlorn.
My hair greying by the day.
It is remembering Lewis
That is bringing me down with sorrow.

Many a beautiful Summer morning
I was running in the hills and glens.
Little did I think, at that time,
That I would come over here (America) in my life.

Remembering the spectacular mountains,
Where the sun would rise early on them.
Many a beautiful day and night
I was there, herding cattle.

But I will go back to Lewis,
Low lying island, beautifully peaceful.
I will stay till the end of my days.
I will get happiness there for the rest of my life.

 

 

 

 

Och nan och, tha mi fo mhulad,
Dhomhsa tha mo chòmhradh duilich,
’S cruaidh an càs, ach ’s fheudar fhulang,
Nach fhaod mi fuireach ann ad chòir.

Tha mi nis an seo glè chianail,
Falt mo chinn gach là a’ liathadh,
’S e bhith cuimhneach Leòdhais riabhach
A tha gam leagail sìos le bròn.

’S iomadh madainn bhòidheach Shamhraidh
Bha mi ruith nan cnoc ’s nan gleanntan,
’S beag a shaoil mi anns an àm sin
A thigh’nn a-nall an seo rim bheò.

Cuimhneachadh nam beanntan rìomhach,
Far is moich a dh’ èireadh grian orr’,
’S iomadh madainn ’s oidhche bhrèagha
A bha mi annta riaghladh bhò.

Ach thèid mis’ air ais do Leòdhas,
Eilean còmhnard, seasgair, bòidheach,
Fanaidh mi gu crìoch mo lò ann
’S gheibh mi sòlas ann rim bheò.

Och nan och, tha mi fo mhulad,
Dhomhsa tha mo chòmhradh duilich,
’S cruaidh an càs, ach ’s fheudar fhulang,
Nach fhaod mi fuireach ann ad chòir.

 

 

 

 

Return Home

marach album logo
clachan music logo

ABOUT US

Clachan music support Gaelic musicians from the West Coast of Scotland to promote their work to a global audience.

CONTACT US

Clachan Music, 3 Fletcher Place, Portree IV51 9BQ

Map Western isles Gaelic Song graphic
marach album logo
clachan music logo
Map Western isles Gaelic Song graphic
marach album logo
clachan music logo
Map Western isles Gaelic Song graphic
marach album logo
clachan music logo