6. E ho ro mo nighean donn - Malcolm H. Gillis

Hand reaching Gaelic music
Hand reaching gaelic singing

English Translation

Original Gaelic

Hi ho ro my brown lass, hi ho ri my brown lass
Hi ho ro my brown lass of the smooth locks
The young girl who was with me, who would speak to me softly
I am heavy-hearted since you left

Your voice, my darling, was more musical to me
Than the thrush in the depths of the forest
Like the gurgling of the stream coming down from the mountains
On an early summer's morning

Your nature, my love, is kind and friendly without sullenness
Your beauty affected many
My spirits would be lifted when we met
And I would welcome my brown lass of the smooth locks

It was the sincerity of your words that confused me
There's no easy escape for me under the sun
There's no solace for my pain in this world
But you, my warm-eyed brown-haired lass

 

 

 

 

E ho ro mo nigh’n donn, e ho ri mo nigh’n donn
E ho ro mo nigh’n donn a’ chùil rèidh
Rìbhinn òg a bha leam, dhèanadh còmhradh rium ciùin
Tha mo chridh-sa ’n-diugh trom as do dhèidh

’S e do chòmhradh, a rùin, guth bu cheòlmhoire leam
Na guth smeòraich an dlùth choill’ nan craobh
Mar ri torghan nan allt tigh’nn le aghaidh nam beann
Anns a’ mhoch mhadainn shamhraidh ri m’ thaobh

Tha do nàdur, a luaidh, coibhneil, càirdeil gun ghruaim
Gur e d’ àilleachd thug buaidh air gach tè
Dh’ èireadh m’ aigne le sùnnd nuair choinnicheadh tu rium
’S chuirinn fàilt’ air nigh’n donn a’ chùil rèidh

Gur e coibhneas do chainnt a chuir bruaillean am cheann
Chan eil fuasgladh ach gann dhomh fon ghrèin
Chan eil leigheas do m’ chràdh air an t-saoghal seo mhàin
Mo nigh’n donn nan sùl blàth ach thu fèin

 

 

 

 

Return Home

marach album logo
clachan music logo

ABOUT US

Clachan music support Gaelic musicians from the West Coast of Scotland to promote their work to a global audience.

CONTACT US

Clachan Music, 3 Fletcher Place, Portree IV51 9BQ

Hand reaching Gaelic music
Hand reaching gaelic singing
marach album logo
clachan music logo
Hand reaching Gaelic music
Hand reaching gaelic singing
clachan music logo
Hand reaching Gaelic music
Hand reaching gaelic singing
marach album logo
clachan music logo
Hand reaching Gaelic music
Hand reaching gaelic singing
marach album logo
clachan music logo