4. Leis an Lurgainn - Calum MacFarlane

Ship sailing from Gaelic Singer Stuart Jacksons Album Marach

English Translation

Original Gaelic

With the Lurgainn o hi
With the Lurgainn o ho
At that time o hi
We had to set sail

The Irish sea o hi
Tide is rising o ho
We cannot see anything o hi
Barr the clouds in the sky

Past Islay o hi
In the dead of night o ho
We lit candles o hi
Set the compass

Past Aros o hi
It was perilous o ho
The wild seas o hi
Crashing the top of the masts

The skipper said o hi
To his men o ho
"Be confident o hi
And tie the sails"

Up with the sails o hi
On their thin masts o ho
Sailing gently o hi
With the gulls in flight

We got an opening o hi
Making progress o ho
Crew bailing water o hi
And the able boys on board

 

 

 

 

Leis an Lurgainn o hi
Leis an Lurgainn o ho
Beul an anmoich o hi
’S fheudar falbh le cuid sheòl

An Cuan Èirinn o hi
Muir ag èirigh o ho
’S cha bu lèir dhuinn o hi
Nì fon ghrèin ach na neòil

Seachad Ìle o hi
Beul na h-oidhche o ho
Las sinn coinnlean o hi
’S chuir sinn combaist air dòigh

Seachad Àros o hi
Bha i gàbhaidh o ho
’N fhairge làidir o hi
Suas gu bàrr a’ chroinn-sgòid

Thuirt an sgiobair o hi
Ri chuid ghillean o ho
“Glacaibh misneachd o hi
’S cuiribh riof na cuid sheòl”.

Suas a h-aodach o hi
Ri croinn chaola o ho
Snàmh cho aotrom o hi
Ris an fhaoilinn air lòn

Fhuair sinn fosgladh o hi
Ma ceann tòisich o ho
Fear ga taomadh o hi
’S gillean coltach air bòrd

 

 

 

 

Return Home

marach album logo
clachan music logo

ABOUT US

Clachan music support Gaelic musicians from the West Coast of Scotland to promote their work to a global audience.

CONTACT US

Clachan Music, 3 Fletcher Place, Portree IV51 9BQ

Ship sailing from Gaelic Singer Stuart Jacksons Album Marach
marach album logo
clachan music logo
Ship sailing from Gaelic Singer Stuart Jacksons Album Marach
marach album logo
clachan music logo
Ship sailing from Gaelic Singer Stuart Jacksons Album Marach
marach album logo
clachan music logo