Marach Clachan Music album artwork

2. Mo nighean donn nam meall-shùilean - Traditional

English Translation

Original Gaelic

Mo nighean donn nam meall-shùilean
Gur òg thug mi mo ghealladh dhut,
Nam faighinn thu le òrdugh clèir
Chan iarrainn sprèidh no fearann leat.Mo nighean donn nam meall-shùilean.

Sgrìob thug mi dhan bhaile seo
Cha robh an sgrìob ud aithreadh leam,
Air a’ mhaighdinn tha mi ’n tòir
’S cha chùm an t-òr mo leannan uam.Mo nighean donn nam meall-shùilean.

Mo nighean donn nach èist thu rium
’S gun inns mi pàirt dom sgeula dhut,
Ma tha do chridh’ a rèir do bheòil
A chaoidh rim bheò cha trèiginn thu.
Mo nighean donn nam meall-shùilean.

Innsidh mi mar chuala mi
Mar tha gaol nan gruagaichean,
Mar shruthan bras a’ ruith gu cas
’S gum mair e greis ’s gum fuaraich e.
Mo nighean donn nam meall-shùilean.

’S mura bheil e ’n òrdugh dhuinn
Cha chuir an saoghal còmhla sinn,
’S ge b’ e fear a gheibh air làimh thu
Guidheam slàint’ is sòlas dha.
Mo nighean donn nam meall-shùilean.

Mo nighean donn nam meall-shùilean
Gur òg thug mi mo ghealladh dhut,
Nam faighinn thu le òrdugh clèir
Chan iarrainn sprèidh no fearann leat.
Mo nighean donn nam meall-shùilean.

 

 

My brown-haired girl of the alluring eyes
It was young I gave my vow to you
If I could have you by order of the clergy
I would not ask for livestock or land as a dowry
My brown-haired girl of the alluring eyes

I took a trip to this place
I do not regret it
I am seeking the girl
And gold could not keep from my sweetheart
My brown-haired girl of the alluring eyes

O my brown-haired girl, won’t you listen to me
And I will tell you part of my tale?
If your heart is as your mouth
Never, for as long as I live, will I forsake you
My brown-haired girl of the alluring eyes

I will say what I have heard
About the love of females:
Like a swift stream running steeply
It will endure for a time and then grow cold
My brown-haired girl of the alluring eyes

And if it is not ordained for us
The world will not bring us together
To whichever man gets your hand
I wish health and happiness
My brown-haired girl of the alluring eyes

My brown-haired girl of the alluring eyes
It was young I gave my vow to you
If I could have you by order of the clergy
I would not ask for livestock or land as a dowry
My brown-haired girl of the alluring eyes

 

 

Return Home

marach album logo
clachan music logo

ABOUT US

Clachan music support Gaelic musicians from the West Coast of Scotland to promote their work to a global audience.

CONTACT US

Clachan Music, 3 Fletcher Place, Portree IV51 9BQ

Marach Clachan Music album artwork
marach album logo
clachan music logo
Marach Clachan Music album artwork
marach album logo
clachan music logo
Marach Clachan Music album artwork
marach album logo
clachan music logo