13. Soraidh slàn le Fionn-Àirigh
- Rev. Norman MacLeod

Sail boat from Stuart Jacksons recod label Clachan Music

English Translation

Original Gaelic

Èirich agus tiugainn, ò
Èirich agus tiugainn, ò
Èirich agus tiugainn, ò
Mo shoraidh slàn le Fionn-Àirigh

Tha an latha math, ’s an soirbheas ciùin,
Tha ’n ùine ruith, ’s an t-àm dhuinn dlùth;
Tha ’m bàt’ gam fheitheamh fo a siùil
Gu m’ thoirt a-null o Fhionn-Àirigh.

Tha iomadh mìle ceangal blàth
Mar shaighdean ann am fèin an sàs;
Mo chridhe ’n impis a bhith sgàint’
A chionn bhith fàgail Fhionn-Àirigh.

Bu tric a ghabh mi sgrìob leam fhèin
Mun cuairt air lùchairt Fhinn an trèin;
’S a dh’ èist mi sgeulachdan na Fèinn’
Gan cur an cèill am Fionn-Àirigh.

Allt na Caillich – sruthan ciùil
Le bhorbhan binn dol seach gach lùb;
Is lìonmhor aoibhneas fhuair mo shùil
Mu d’ bhruaichibh dlùth-sa Fhionn-Àirigh.

Am feum mi siubhal uat gun dàil?
Na siùil tha togte ris a’ bhàt’ –
Soraidh slàn le tìr mo ghràidh
Is slàn gu bràth le Fionn-Àirigh.

 

 

 

 

Rise and follow, oh
Rise and follow, oh
Rise and follow, oh
My fond farewell to Fuinary

The day is fine and the sea is calm
Time is passing and our time is close
The boat waits for me, her sails aloft
To take me over to Fuinary

Many thousands emotional ties
Are like arrows peircing me
My heart is almost bursting
Because I'm leaving Fuinary

Oft I would take a walk alone
About the palace of brave Fingal
And I heard tales of the heroes
given meaning in Fuinary

Allt na Caillich – musical stream,
Sweet bubbles going past each curve;
Plentiful joy on my eye
Around the banks beside Fuinary.

Must I leave you without delay?
The sails are hoisted on the boat
Farewell to the land I love
And farewell forever to Fuinary.

 

 

 

 

Return Home

marach album logo
clachan music logo

ABOUT US

Clachan music support Gaelic musicians from the West Coast of Scotland to promote their work to a global audience.

CONTACT US

Clachan Music, 3 Fletcher Place, Portree IV51 9BQ

Sail boat from Stuart Jacksons recod label Clachan Music
marach album logo
clachan music logo
Sail boat from Stuart Jacksons recod label Clachan Music
marach album logo
clachan music logo
Sail boat from Stuart Jacksons recod label Clachan Music
marach album logo
clachan music logo