12. Mo rùn air na maraichean/Wee Murdie Traditional/MacLeod

Ship sailing to horizon Gaelic Music

Original Gaelic

English Translation

Hill ù o ro hù o, mo rùn air na maraichean,
’S e maraichean an t-sùgraidh, bu shunndach a leanainn iad
Hill ù o ro hù o

Dimàirt a dh’fhàg sinn Grianaig ’s bu chianail na caileagan
A’ crathadh an cuid bhrèidean ’s sinn fhèin a’s na crannagan
Hill ù o ro hù o

A’ crathadh an cuid bhrèidean ’s sinn fhèin a’s na crannagan
’S e Sìne Dhonn a b’ ainm dhi ’s gu dearbh ’s math a bhaisteadh i
Hill ù o ro hù o

’S e Sìne Dhonn a b’ ainm dhi ’s gu dearbh ’s math a bhaisteadh i
Chan fhacas na bu bhòidhche a’ seòladh bho acarsaid
Hill ù o ro hù o

Chan fhacas na bu bhòidhche a’ seòladh bho acarsaid
’S an uair a dh’ fhàg sinn Cluaidh, bha a’ ghaoth a tuath mar chaitheadh dhi
Hill ù o ro hù o

’S an uair a dh’ fhàg sinn Cluaidh, bha a’ ghaoth a tuath mar chaitheadh dhi
Bu chiatach leam a gluasad a’ fuaradh air Ealasaid
Hill ù o ro hù o

Bu chiatach leam a’ gluasad a’ fuaradh air Ealasaid
Tha Nollaig a’ tighinn dlùth dhuinn, is tha ‘Bhliadhn’ Ùr a’ teannadh oirnn
Hill ù o ro hù o

Tha Nollaig a’ tighinn dlùth dhuinn, is tha ‘Bhliadhn’ Ùr a’ teannadh oirnn
B’ i m’ aighear ’s mo thoil-inntinn air tìr san Eilean Mhanainneach
Hill ù o ro hù o

B’ i m’ aighear ’s mo thoil-inntinn air tìr san Eilean Mhanainneach
Gur mise bhios fo leòn dheth an seòmar an Admiral
Hill ù o ro hù o

Gur mise bhios fo leòn dheth an seòmar an Admiral
’S nach fhaigh mi dhan taigh-òsda a dh’òl leis na caileagan
Hill ù o ro hù o

Hill ù o ro hù o mo rùn air na maraichean
’S e maraichean an t-sùgraidh bu shunndach a leanainn iad
Hill ù o ro hù o

 

Hill ù o ro hù o
How I love the sailors,
The sporting sailors
I’d happily follow and be one of them,
Hill ù o ro hù o

On Tuesday we left Greenock, the girls were sad,
Waving their scarves and we in the high rigging.
Hill ù o ro hù o

Waving their scarves and we in the high rigging.
Sìne Dhonn (the ship) was called and she was well named.
Hill ù o ro hù o

Sìne Dhonn (the ship) was called and she was well named.
There has never been seen such a handsome craft sailing from the harbour.
Hill ù o ro hù o

There has never been seen such a handsome craft sailing from the harbour.
When we left the Clyde the north wind was blowing as usual
Hill ù o ro hù o

When we left the Clyde the north wind was blowing as usual
How pleasant it was to feel her move as she weathered round Ailsa Craig
Hill ù o ro hù o

How pleasant it was to feel her move as she weathered round Ailsa Craig.
Christmas is approaching and with it the New Year!
Hill ù o ro hù o

Christmas is approaching and with it the New Year!
My gladness and contentment lies ashore on the Isle of Man
Hill ù o ro hù o

My gladness and contentment lies ashore on the Isle of Man.
(Instead) I’ll be grieved in the Admiral’s cabin.
Hill ù o ro hù o

(Instead) I’ll be grieved in the Admiral’s cabin.
Unable to be in the Inn, drinking with the lassies!
Hill ù o ro hù o

Return Home

marach album logo
clachan music logo

ABOUT US

Clachan music support Gaelic musicians from the West Coast of Scotland to promote their work to a global audience.

CONTACT US

Clachan Music, 3 Fletcher Place, Portree IV51 9BQ

Ship sailing to horizon Gaelic Music
marach album logo
clachan music logo
Ship sailing to horizon Gaelic Music
clachan music logo
Ship sailing to horizon Gaelic Music
marach album logo
clachan music logo
Ship sailing to horizon Gaelic Music
marach album logo
clachan music logo