11. Seo nam shìneadh air an t-sliabh
- Dr. Iain Maclachlan

Man Staring to horizon Gaelic music song

English Translation

Original Gaelic

Seo nam shìneadh air an t-sliabh
’S mi ri iargainn na bheil bhuam
’S tric mo shùil a’ sealltainn siar
Far an laigh a’ ghrian sa chuan

’S truagh nach robh mi fèin an tràsd’
Air an tràigh as àirde stuadh
’G èisdeachd ris a’ chòmhradh tlàth
Aig an òigh as àillidh snuadh

O nach innis thu ghaoth ’n iar
Nuair a thriallas tu thar sàl
Ciod an dòigh a th’ air mo ghaol
Bheil i smaointinn orms’ an tràsd’?

Nuair a shìn mi dhut mo làmh
Air an tràigh a’ fàgail tìr
’S ann air èiginn rinn mi ràdh
“Soraidh leat, a ghràidh mo chrìdh’”

Nuair a thug mi riut mo chùl
Chunnaic mi thu brùchdadh dheur
Ged a shuidh mi aig an stiùir
’S ann a bha mo shùil am dhèidh

Mìle beannachd leat a-nochd
Cadal dhuit, gun sprochd, gun ghruaim
Slàn gun acaid feadh do chlèibh
Anns a’ mhadainn ’g èirigh suas

Seo nam shìneadh air an t-sliabh
’S mi ri iargainn na bheil bhuam
’S tric mo shùil a’ sealltainn siar
Far an laigh a’ ghrian sa chuan

 

 

 

 

Here reclining on the grassy slope
And pining for that which I do not have
Frequently, my eye looking west
Where the sun lies in the sea

It is sad that I am not now
On the strand of the greatest wave
Listening to the warm words
Of the most beautiful girl

O will you not tell me, western wind,
When you travel over sea
How is my love?
Are her thoughts on me now?

When I stretched out my hand to you
On the strand as I left the land
Barely was I able to say
“Farewell, love of my heart.”

When I turned my back on you
I saw you burst out in tears
Although I sat at the rudder
My gaze was astern

A thousand blessings to you tonight
Sleep well, without dejection or gloom
Have good health without pain of heart
In the morning when you rise

Here reclining on the grassy slope
And pining for that which I do not have
Frequently, my eye looking west
Where the sun lies in the sea

 

 

 

 

Return Home

marach album logo
clachan music logo

ABOUT US

Clachan music support Gaelic musicians from the West Coast of Scotland to promote their work to a global audience.

CONTACT US

Clachan Music, 3 Fletcher Place, Portree IV51 9BQ

marach album logo
clachan music logo
Man Staring to horizon Gaelic music song
marach album logo
clachan music logo
Man Staring to horizon Gaelic music song
marach album logo
clachan music logo